Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesoriów strzeleckich Polska

Regulamin Sklepu Brownells Polska

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.brownells.pl prowadzony jest przez Brownells Polska Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735540, NIP: 8222369721, REGON: 380467597, z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek.
 2. Sklep www.brownells.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Brownells Polska, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.brownells.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.brownells.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Produktów, za pośrednictwem sieci Internetowej na terenie Polski.
 7. W przypadku przemieszczania się poza granicę Polski z zakupionym w Sklepie Produktem, w szczególności bronią i amunicją odpowiedzialność i obowiązek znajomości lokalnego prawa oraz posiadania wymaganych prawem dokumentów spoczywa na Kliencie.
 8. W przypadku zakupu określonych Produktów "na zezwolenie", Klient zobowiązuje się do przesłania kopii niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, a w momencie odbioru dostarczenia oryginałów.
 9. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.brownells.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.brownells.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.brownells.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.brownells.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KLIENT HURTOWY – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu towarów w związku z działalnością zawodową lub w celu dalszej odsprzedaży.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.brownells.pl
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Brownells Polska Sp. z o.o., numer KRS: 0000735540, NIP: 8222369721, REGON 380467597.
 11. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 12. PRODUKT (TOWAR) – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. PRODUKT (TOWAR) KONCESJONOWANY – to PRODUKT lub TOWAR objęty przepisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystania z Usługi Elektronicznej.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 18. ZAMÓWIENIE SPECJALNE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, na towary nie objęte stałą ofertą Sprzedawcy, a podlegające indywidualnym warunkom i ustaleniom handlowym.
 19. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

III. DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z realizacją zamówień, obsługą klienta, zwrotem towaru, reklamacjami, a także w innych tematach, można kontaktować się:
  1. listownie na adres ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek,
  2. mailowo na info@brownells.pl,
  3. telefonicznie pod numerem 227 835 323,

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. Newsletter,
  4. zamieszczanie opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale IV pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym cło i podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy do klienta na terenie Polski.
 3. Sklep umożliwia złożenie zamówienia również na produkty aktualnie niedostępne w magazynie. W takim wypadku klient musi potwierdzić chęć dokonania zakupu.
 4. Zamawiając towary aktualnie niedostępne w magazynie klient akceptuje dłuższy czas oczekiwania na ponowne pojawienie się produktu w sprzedaży. Czas ten w zależności od charakteru produktu może wynosić od 2 tygodni do 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie.
 5. Klient w każdej chwili ma prawo anulować zamówienie na towary aktualnie niedostępne i zrezygnować z ich zakupu, chyba że towar zostanie doręczony i od momentu odbioru produktów minie 14 dni.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych  na stronach Sklepu.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. W razie zauważenia, że wystąpił błąd w cenie, a umowa została już zawarta, istnieje możliwość złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oferty złożonej pod wpływem błędu co do ceny - ale dotyczy to tylko ewidentnych przypadków, gdzie z łatwością można zauważyć, że cena jest efektem błędu i w sposób znaczący odbiega od cen rynkowych konkretnego produktu czy tez produktów mu zbliżonych pod względem fukncjonalności lub zastosowania.
 9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 10. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 11. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.brownells.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 12. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 09:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 13. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. informację o prawie odstąpienia od umowy,
   3. odnośnik do niniejszego Regulaminu.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Złożone zamówienia nie podlegają modyfikacji. Wnoszenie zmian odbywa się poprzez anulowanie istniejącego zamówienie i dokonanie ponownego zakupu.
 15. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na życzenia Klienta wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej.
 16. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 17. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty podlegające specjalnym wymogom prawnym, wynikającym z Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Klient jest zobowiązany podać dane tożsame z danymi na dokumencie uprawniającym do zakupu, dostarczyć kopię dokumentu do Sprzedawcy, a przy odbiorze towaru okazać (przekazać) oryginał dokumentu w celu zrealizowania Zamówienia w zgodzie z ww. ustawą.
 18. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@brownells.pl.  O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailem, w terminie do 7 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Brownells.pl przedmiotowej reklamacji. 

VII. Destination Control Statement

 1. Towary importowane z USA są kontrolowane przez rząd tego kraju i dopuszczone do eksportu tylko do kraju docelowego przeznaczenia do wykorzystania przez ostatecznego odbiorcę lub użytkowników końcowych określonych w niniejszym dokumencie. Nie można ich odsprzedawać, przekazywać ani w inny sposób rozdysponowywać do żadnego innego kraju ani do żadnej innej osoby niż upoważniony odbiorca końcowy lub użytkownik końcowy, w oryginalnej postaci lub po włączeniu do innych przedmiotów, bez uprzedniego uzyskanie zgody od rządu USA lub w inny sposób zatwierdzony przez prawo i przepisy USA.

VIII. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI PROGRAMU CSI WATCHDOG ELITE 

 1. Brownells Polska w trakcie składania zamówień zbiera dane w celu identyfikacji osób i firm objętych ograniczeniami handlu. Celem jest, aby Brownells unikał sprzedaży produktów osobom lub firmom, z którymi Brownells nie może zawierać transakcji handlowych. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.
 2. W przypadku podejrzenia co do osoby lub firmy, których dane mogą znajdować się na listach osób i firm objętych ograniczeniami handlu, Brownells Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność składającego zamówienie pod rygorem anulowania zamówienia i nie podejmowania współpracy handlowej, równiez w przyszłości.

IX. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy pomocy karty płatniczej/kredytowej,
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 04 1090 1056 0000 0001 3691 7995. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej/kredytowej Klient podaje dane w trakcie robienia zakupów, wymagane do przeprowadzenia transakcji. Na karcie rezerwowane są środki niezbędne do opłacenia zamówienia, jednakże zapłata dokonywana jest dopiero w momencie spakowania i wydania towaru z magazynu w USA. Produkty zostaną przekazane do spedycji międzynarodowej dopiero po pozytywnej weryfikacji płatności.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

X. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione z Sklepie Towary są wysyłane do klienta po opłaceniu zamówienia, chyba że umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane docelowo do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy. W przypadku zakupu Towarów Koncesjonowanych odbiór możliwy w siedzibie Usługodawcy lub przy pomocy dowozu Brownells Polska realizowanego w terminie i na zasadach uzgodnionych indywidualnie z klientem (Zobacz szczegóły).
 4. Towary oferowane w Sklepie znajdują się fizycznie w magazynie Brownells Inc w Stanach Zjednoczonych Ameryki, magazynie europejskim na terenie Niemiec lub w magazynie lokalnym w siedzibie firmy.
 5. Czas dostawy produktów dostępnych w magazynie liczony jest od momentu opłacenia zamówienia. Produkty aktualnie niedostępne będą wysłane oddzielną przesyłką, a termin doręczenia liczony jest od momentu spakowania towaru i przekazania do spedycji międzynarodowej.
 6. Na termin dostawy Produktu z magazynu w USA składa się czas kompletowania Zamówienia, czas transportu międzynarodowego, odprawy celnej oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika krajowego do klienta:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi 2 - 10 Dni Roboczych
  2. Czas transportu międzynarodowego wynosi 4 Dni Robocze
  3. Odprawa celna do 2-4 Dni Roboczych
  4. Dostawa Produktu przez przewoźnika w Polsce następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje w Dni Robocze, a za dodatkową opłatą możliwa również w sobotę).
 7. Na termin dostawy Produktu z magazynu europejskiego (z wyjątkiem Towarów Koncesjonowanych) składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika europejskiego do klienta:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 - 2 Dni Roboczych
  2. Czas transportu europejskiego wynosi 2 - 3 Dni Roboczych. Dostawa Produktu następuje w Dni Robocze.
 8. Dostawy z magazynu lokalnego z wyjątkiem Towarów Koncesjonowanych, realizowane są przy pomocy przewoźnika krajowego w terminie do 3 Dni Roboczych.
 9. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
 10. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze.

XI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@brownells.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

XII. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

 

XIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z obsługą klienta Brownells Polska.
  3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@brownells.pl lub pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek.
  4. W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć przesyłką na adres: ul. Armii Krajowej 77, 05-071 Sulejówek wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności  na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  7. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  8. Naprawy reklamacyjne tych Produktów, których zgodnie z polskim prawem nie można dostarczać wysyłkowo, możliwe są tylko po osobistym dostarczeniu Produktu do siedziby Usługodawcy.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brownells.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

XIV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 6 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie książek, dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  7. w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niebędąca w ofercie Brownells Polska, a która została zamówiona i sprowadzona na specjalne życzenie Konsumenta, zgodnie z jego indywidualnym Zamówieniem Specjalnym,
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 11. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może także Produkt zamienić na inny pełnowartościowy. Zasady odstąpienia od umowy opisane w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.

 

XV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.brownells.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku ) są własnością Brownells Polska Sp. z o.o. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.brownells.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.brownells.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www.brownells.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 4. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez Brownells Polska oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.

 

XVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW HURTOWYCH (PRZEDSIĘBIORCÓW)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów hurtowych niebędących Konsumentami.
 2. Poprzez podanie numeru NIP w danych konta Usługobiorca deklaruje, że jest Klientem Hurtowym, co powoduje zmianę wyświetlania cen produktów w sklepie na wartości netto, nie zawierających podatku VAT. Podatek VAT będzie doliczony w końcowym etapie zawierania transakcji do całkowitej kwoty zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy do klienta hurtowego na terenie Polski.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów hurtowych udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta hurtowego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi hurtowemu, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 3 niniejszego rozdziału.
 3. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Klientem hurtowym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Ostatnio zmieniony 01.12.2020